Μέθοδος
Schroth

Η Schroth method είναι μέθοδος αντιμετώπισης της σκολίωσης, κύφωσης και της λόρδωσης για ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Ως σκολίωση ορίζεται μια πολύπλοκη τρισδιάστατη στροφική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και του κορμού .

Η διάγνωση της σκολίωσης γίνεται από την συνεκτίμηση του κλινικού και του ακτινολογικού ελέγχου.  Η διάγνωση επιβεβαιώνεται όταν στην ακτινογραφία υπάρχει πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης με γωνία Cobb μεγαλύτερη από 10 μοίρες, με ταυτόχρονη στροφή της σπονδυλικής στήλης.

Για να υπάρχει μια έγκυρη διάγνωση, και διαχωρισμός μεταξύ οργανικής και λειτουργικής σκολίωσης, πρέπει να υπάρχει και θετικό Adam’s test. Τα κριτήρια για να κριθεί θετικό το Adam’s test είναι η πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης, ο ύβος στο κυρτό τμήμα της καμπύλης και η διακοπή της φυσιολογικής καμπύλης της κάμψης σε θωρακικές σκολιώσεις, κατά το τεστ επίκυψης.

Η πιο διαδεδομένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος αντιμετώπισης είναι η μέθοδος Schroth.

 Η ασκήσεις Schroth μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης , κύφωσης  και να αποφευχθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η εφαρμογή κηδεμόνα.

Η Schroth method είναι επισήμως αναγνωρισμένη από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), που χρησιμοποιεί ειδικές εξατομικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης.

Βασίζεται στην τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση (Auto-correction) της σκολιωτικής στάσης, στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης ( Self-elongation), στην εφαρμογή της στροφικής αναπνοής (Rotational Angular Breathing) και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες (Activities of daily living training).

Αρχές διόρθωσης
της μεθόδου Schroth

σύμφωνα με το Barcelona Scoliosis Physical Therapy School:

  • Διορθώσεις της λεκάνης (5 pelvic corrections)
  • Επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης, με σταθερές τις διορθώσεις της λεκάνης και την τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση (Self-elongation, with a stable pelvis and 3D auto-correction, control of internal volumes)
  • Ασύμμετρος ευθειασμός στο οβελιαίο ή προσθιοπίσθιο επίπεδο (Asymmetrical sagittal straightening)
  • Αύξηση των διορθώσεων στο μετωπιαίο επίπεδο (Increase frontal plane corrections)
  • Στροφική αναπνοή (Rotational Angular Breathing)
  • Αύξηση της μυϊκής ενεργοποίησης, με ταυτόχρονη διατήρηση όλων των παραπάνω διορθώσεων (Muscle activation, by keeping all the corrections, 12 sec )
Μετάβαση στο περιεχόμενο